Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Slimme Spelletjes

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, offertes en overeenkomsten tussen Slimme Spelletjes, hierna te noemen “Verkoper”en een Wederpartij, hierna te noemen “Koper”.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

1.4 Verkoper behoud zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.5 Indien ook de Koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper is ingestemd.

 

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de Koper medegedeeld.

 

Artikel 3 Prijzen en verzendkosten

3.1 Alle vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW. Administratie- en verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmee de webwinkel/website, prijslijsten en andere mailuitingen zijn samengesteld kan Verkoper voor abusievelijk onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper ontlenen.

 3.4 De verzendkosten binnen Nederland bedragen € 4,95. Voor bestellingen vanaf € 100,-- binnen Nederland betaalt Koper geen verzendkosten.

3.5 Verzendkosten voor België en Duitsland zijn € 12,95.

 

Artikel 4 Betalingen

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

- met iDeal

- vooruitbetaling per bank- of giro overschrijving naar:

Rabobank NL80RABO0378464388 t.n.v. Slimme Spelletjes te Spijkenisse

In geval van vooruitbetaling per bank- of giro overschrijving dient de betaling volledig binnen 7 dagen na orderdatum door Verkoper te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

4.2 Scholen kunnen een bestelling op rekening plaatsen. Voorwaarde is een duidelijke vermelding van naam en adres van de school bij de bestelling. De factuur wordt meegestuurd met de bestelling. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.3 Voor buitenlandse betalingen:

IBAN nummer: NL80RABO0378464388

BIC Code: RABONL2U

4.4 Bij overschrijding van de betalingstermijnen is de koper van rechtswege in verzuim en is Verkoper gerechtigd de wettelijke rente vermeerderd met 1% in rekening te brengen over het opeisbare bedrag.

4.5 Incassokosten en alle andere uit wanbetaling van Koper voortvloeiende kosten, waaronder kosten van een door Verkoper ingeschakelde advocaat en/of deurwaarder komen voor rekening van de koper.

4.6 Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht bij volgende leveringen vooruitbetaling van het gehele orderbedrag te verlangen.

 

Artikel 5 Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Verkoper ernaar om bestellingen die voor 15.00 uur zijn geplaatst en betaald, binnen 1 á 2 werkdagen te laten bezorgen. De uiterste leveringstermijn is 10 werkdagen na plaatsing en betaling van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Verkoper kan worden toegerekend. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.

5.2 Indien de Koper de bestelling niet binnen redelijke termijn (± 5 werkdagen) heeft ontvangen, of één of meerdere producten van zijn bestelling niet heeft ontvangen, verzoekt Verkoper de Koper dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, per e-mail te melden. Reclames, welke na deze periode worden gedaan, worden niet in behandeling genomen.

5.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal (doorgaans binnen 2 werkdagen) worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Verkoper zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen. Terugbetaling vindt plaats binnen 14 werkdagen na de bevestiging door Verkoper.

5.4 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Afhalen van bestellingen is alleen in overleg met Verkoper mogelijk.

5.5 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5.6 Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Verkoper verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Koper over.

 

Artikel 7 Retournering en Reclamering

7.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren. Indien de producten niet aan de overeenkomst voldoen, dient Koper dit zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd aan Verkoper te melden.

7.2 Indien binnen de gestelde termijn van veertien (14) werkdagen is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst beantwoord, heeft Verkoper de keuze het betreffende product tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw product dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 De Koper heeft , conform de wet koop op afstand, het recht zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van Koper komen. Na ontvangst van het product zal Verkoper de factuurwaarde daarvan binnen 14 dagen restitueren.

7.4 Ruilen is uitsluitend mogelijk in overleg met Verkoper en onder overlegging van de originele factuur en indien de artikelen ongebruikt zijn en nog in de originele verpakking zitten. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van Koper. De Koper dient van het verzendbewijs van PostNL de barcode door te geven, opdat de zending gevolgd kan worden.

7.5 Verkoper accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

 

Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 voor de door de Verkoper geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Verkoper vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loket functie.

8.2 Verkoper is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de Verkoper.

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.3 Indien Verkoper, om welke reden dan ook, gehouden is enige schadevergoeding te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

8.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties die niet met toestemming van Verkoper of fabrikant zijn verricht

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt

- indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik

- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud

8.5 Verkoper neemt op haar internetsite links op naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn alleen informatief. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.

 

Artikel 10 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Verkoper geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi- merk- tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of  commerciële know how, methoden en concepten.

10.3 Verkoper garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 12 Privacy Policy

12.1 Wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Verkoper nageleefd.

Verkoper gebruikt de gegevens van Koper uitsluitend om de bestelling af te handelen. Verkoper zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Slimme Spelletjes

Kantooradres, tevens bezoekadres (alleen op afspraak): Zeisvoorde 11, 3204 EN Spijkenisse

 

Tel. 06-24223618

Email: info@slimmespelletjes.nl

 

Slimme Spelletjes is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24402511.

Het BTW nummer is NL 178863567B01.